Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Memorial Day - Tưởng niệm chiến sĩ trận vong - Thanh Dũng

alt
 Ngày l Memorial Day, hay Chiến Sĩ Trn Vong, được tưởng nim vào Th Hai cui cuøng ca Thaùng Năm. Năm nay, Memorial Day nhm ngaøy 27-5. Nếu L TƠn khai maøo cho muøa l mua sm cui năm, thì vi nhiu người, ngaøy l Memorial Day đaùnh du khi s ca muøa heø.          Coù th coù s truøng hp ngu nhieân, mt s trường hc thường kết thuùc nieân khoaù vaøo dp Memorial Day. Treân thc tế, ngaøy Chiến Sĩ Trn Vong cũng coùth gi nhc lch ngh heø hng năm, vn coøn laø thoùi quen ca nhiu gia đình người bn x.          Theo thoâng l, vaøo ngaøy naøy, người ta treo c gia chng (half staff) đến khong trưa. Sau đoù, thượng c tr li khi chiu xung. Thường đaây laø thđiđểdaân chuùng treo c M,  phoâ trương nim haõnh din coâng daân (mt dp long trng khaùc laø l Độc Lp 4-7). Đaây laø mt trong nhng dp bn coù th bt gp c M khp nơi. Người ta gn c leân xe, cm treân mđất, caønh caây, hoc treo c leân ct...
<!>
          YÙ nghĩa saâu xa, Memorial Day laø luùc để người ta baøy t loøng thương tiếđối vi nhng chiến binh đaõ b mình trong caùc chiến cuc khaùc nhauï
          Ít người biết rng ngaøy Chiến Sĩ Trn Vong coù ngun gc t thi Ni Chiến Hoa K - Civil War. Chiến tranh taøn phaù d di, vi khong 620,000 binh sĩ đoâi beân phi thit mng. S mt maùt ln lao, cng hưởng vi taâm lyù hoang mang thi hu chiếđaõ dđến coù nhiu cuc
alt đi d k nim ngaøy Chiến Sĩ Trn Vong.
tưởng nim, cu sieâu thoaùt cho linh hn ngườđaõ khut. Caùc sinh hot naøy tri khp min Bc "thng trn" ln min Nam "bi trn". Sau naøy, Quc Hi nhìn nhn thaønh ph Waterloo, tiu bang New York như laø nơi "khai sinh" ra ngaøy Memorial Day, mt phn ln vì nơi naøđaõ lieân tc t chc caùc sinh hot tưởng nh yù nghĩa maø vn sinh động nhaân ngaøy Memorial Daî
alt
Nh bn
          Đến do 1890, ngaøy l naøđược hu hết caùc tiu bang min Bc tha nhn. Luùđầu, noù được gi laø "Decoration Day", coù th để phn chiếu thoùi quen baøy bin, chưng boâng hoa ca nhiu ngườò Đến năm 1967, lieân bang mi ra lut nhìn nhn caùi teân "Memorial Day" ph biếđến ngaøy naî
          Sang năm 1971, Memorial Day được thiết lp neân mt ngaøy ngh lieân bang vđạo lut "The National Holiday Act of 1971".
          Li khc treân mđaù: "Nơi  đaây yeân ngh, trong danh d vinh hin, mt người lính Hoa K voâ danh, duy ch Thượng Đế laø biếđược"
          Rieâng mt s tiu bang min Nam đến nay vn duøng nhng ngaøy khaùc nhau để ch l Chiến Sĩ Trn Vong ca h tm mc lieân bang, mt ln nđuùng vaøo năm 2000, coù theâm mđạo lut gi laø "The National Moment of Remembrance Act", mđích gi gìn thoâng l vinh danh ngườđaõ ngaõ xung. Quc Hi mau l bphiếu thun vaø TT Bill Clinton kyù thaønh lut. Đạo lut naøy khuyến khích mi người M đuùng 3 gi chiu, ai  đaâu yeâđấy, gi thinh lng trong khong đoâi phuùtđể baøy t nim thương tiếc.
          Mt s người coù th ln ln dp l Chiến Sĩ Trn Vong - Memorial Day vi l Cu Chiến Binh - Veterans Day" vaøo Thaùng Mười Mt. Ngaøy "Memorial Day" tưởng nh nhng binh sĩ trc tiếp hy sinh ti chiến trn. Coøn ngaøy Cu Chiến Binh "Veterans Day" vinh danh tt c quaân nhaân--coøn sng hay đaõ chết--tng phc vx s.
altượng đaøi Chiến Sĩ Vit M  Westminster, California
          Ngaøy nay, vaøo ngaøy Memorial Day mi năm, caùc binh sĩ thuc Sư Đoaøn 3 B Binh nhn nhim v gn mt laù c M nh leân hơn 260,000 bia m vaø khong 7,300 phn haøi ct ti nghĩa trang Quc Gia Arlington National Cemeterî
          Cũng coù mt phong traøo ca cu chiến binh Hoa K thi chiến tranh Vit Nam đaõ laøm thay đổít nhiu sinh hot trong ngaøy l Chiến Sĩ Trn Vong. Năm 1988, 1 nhoùm bo v quyn li cu chiến binh, mang teân "Rolling Thunder" (teân chiến dch neùm bom ri thm leân Haø Ni thi coøn chiến tranh), đaõ phoâ trương thanh thế, quy tr khong 2,500 tay chơi moâ toâ. Nhoùm naøy chy moâ toâ v th đoâ Washington, D.C., nhm gaây chuù yù đến caùc quaân nhaân vn coøn b mt tích. T năđoù, phong traøo naøy ln mnh dn. Đến năm 2002, con s đaõ leâđến 300,000 tay laùi moâ toâ. Sang 2005, coù ước tính treân na triu tay laùi moâ toâ tu v.
alt
Nghĩa Dũng Đaø Nghĩa Trang QuaâĐội Bieân Hoaø.
          Tuy Memorial Day laø l Chiến Sĩ Trn Vong ca người M, nhưng noù cũng laø k nim thaân thương vi khoâng ít người Vit, nht laø nhng người tng đứng chung chiến tuyến vi anh bđồng minh trong cuc chiến chng s lan traøn ca ch nghĩa cng sn treân mnh đất c hương.
alt
Bc tường "Vietnam Veterans Memorial Wall" lng danh,  nơi ghi danh 58,000 quaân nhaân Hoa K đaõ b mình trong chiến cuc VN
alt
L Tưởng Nim Chiến Sĩ Trn Vong
          Ngaøy Chiến Sĩ Trn Vong được chính thc coâng b vaøo ngaøy 5 thaùng Năm, 1868 bi Tướng John Logan vaø được laøm l k nim chính thc vaøo ngaøy 30 thaùng Năm, 1868 ti Nghĩa Trang QuaâĐội Quc Gia Arlington vi nhng boâng hoa được caøi leân caùc m bia ti nghĩa trang naøy. Tiu bang đầu tieâđaõ coâng nhn ngaøy naøy như mt ngaøy l chính thc vaøo năm 1873 laø tiu bang New York. Cho đến năm 1890 thì gn như hu hết caùc tiu bang min Bc ca Hoa K đaõ cuøng coâng nhn ngaøy l naøy. Tuy nhieân, luùc đoù thì caùc tiu bang min Nam ca Hoa K vn coøn chưa coâng nhn ngaøy l naøy cho maõđến sau Thế Chiến Th I. Vìsau Thế Chiến Th I, ngaøy l naøđaõ đổi t tưởng nim nhng chiến sĩ đaõ hy sinh trong trn Ni Chiến Nam  Bc qua tưởng nim tt c nhng chiến sĩ đaõ hy sinh trong tt c caùc trn chiến.
          Baây gi, Ngaøy Chiến Sĩ Trn Vong (Memorial Day) naøđaõ tr thaønh mt ngaøy l chính thc cho mi tiu bang treân toaøn quc Hoa K k t năm 1971. Vaøngaøy l ngaøđược rơi vaøo ngaøy Th Hai cui cuøng ca thaùng Năm. Thường thì nhng người daâ x C Hoa naøy duøng Ngaøy Chiến Sĩ Trn Vong naøđể thăm viếng caùc nghĩa trang lit sĩ, caùc nghĩa trang quaâđội vaø cu nguyn cho nhng ngườđang coøn trong quaâđộò
Thế nhưng, năm thaùng qua đi, cũng đaõ coù nhiu người queâđi yù nghĩđích thc vaø thieâng lieâng ca ngaøy l naøy. Ti nhiu nghĩa trang quaâđội, vn coøn nhng m bia, nhng nm m b b rơi, b queân laõng. Con s nhng m bia b queân laõng, b b rơi naøy mi ngaøy mt theâm leân bi vì đaõ coù nhiu người dường như queâđi yù nghĩa ca ngaøy l naøy vaø khoâng coøn thoùi quen đến thăm nhng nghĩa trang quaâđội, nghĩa trang lit sĩ  mi nơi na. Nếu th hi mt s người daân bn x Hoa K  đaây, h vn lm tưởng ngaøy naøy laø ngaøy tưởng nh nhng ngườđaõ chết (nghĩa laø cho tt c mi người) ch khoâng hn laø ngaøđểTưởng Nim Caùc Chiến Sĩ Trn Vong.
          Năm nay, ngaøy L naøy s rơi vaøo ngaøy th Hai, 27 thaùng Năm, 2019
         Vaøo ngaøy l naøy, đi qua nhiu nơi, caùc bn s thy thieân h coù nghi l treo c để Tưởng Nim. Nhiu nơi khaùc, caùc bn s thy coù nhng cuc din haønh đểTưởng Nim Chiến Sĩ Trn Vong.
          Ngaøy L Tưởng Nim Chiến Sĩ Trn Vong  x người, bng li nh đến nhng Chiến Sĩ Trn Vong ca QL/VNCH. Coù nhng nghĩa trang quaâđội ca QL/VNCH VN ngaøy nay đaõ b phaù tan hoang đến naõo loøng. Coù nhng chiến sĩ trn vong đaõ hy sinh xương maùu cho queâ hương, cho lyù tưởng nhưng đaõ b người khaùc ph nh, lăng nhc ngay khi c đaõ nm yeân dướđaùy m saâuï
          Trong khi nhng nghĩa trang lit sĩ ca b đội, ca quaâđội VN hin thi thì được tu b, chăm soùc tn tình thì nhng m bia, nhng nghĩa trang quaâđội ca nhng chiến sĩ trong QL/VNCH vaø ngay c nhng ngườđaõ chết oan ung trong caùc tri tuø ci tđaõ b b rơi, b laõng queân, b phaù tan hoang mt caùch đau đớn, nhc nhaõ nht!
          Ti sao li coù s phaân bit khn kh như vy cơ ch? Nhng người sng đaõ b phaân bit, b r chia thì đaõ laø chuyn ca bao nhieâu năm nay thì khoâng noùi laøm gì na. Ngay c nhng m bia, nhng ngườđaõ nm xung maø cũng b phaân bit, đối x khoâng coâng bng như vy na thì thđau kh tt cuøng, ngườơi!!!!
          Xin mượn ngaøy Tưởng Nim Chiến Sĩ Trn Vong  x người naøđể thp theâm mt neùn hương, theâm mt li cu nguyn cho tt c nhng người con ca nước Vit (t c hai chiến tuyến, khoâng phaân bit thng/thua, Năm/Bc, daân tc) đaõ hy sinh, đaõ b mình trong vaø sau caùc trn chiến. Đặc bit, xin được thp theâm mt neùn hương cho caùc tin nhaân, caùc anh huøng t sĩ đaõ hy sinh cho lyù tưởng bo v t quc Vit Nam thaân yeâu qua mi thđại!!!
*
San Jose: Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong, sẽ được cử hành lúc 11 giờ sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019, Tại Nghĩa trang Oak Hill.
Đây là buổi tưởng niệm truyền thống, với đầy đủ nghi thức: Cắm cờ trên các mộ tử sĩ, đặt vòng hoa, quân nhạc, trưng bày quân xa… Trong những năm vừa qua, rất nhiều người Lính VNCH cũng tham gia trong buổi lễ đặc biệt này.
Kính mời Quý Đồng Hương tham dự, dành một phút hướng lòng về “Những người đã chết để chúng ta được sống!”

Không có nhận xét nào: