Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Senator Janet Nguyen introduces Senate Concurrent Resolution 29 declaring April 2015 as Black April Memorial Month

 
  
Nghị Quyết SCR 29, Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn giới thiệu, được Thượng Viện California thông qua
 
(Sacramento) Hôm Thứ Năm, ngày 26 Tháng Ba, Thượng Viện California đã thông qua Nghị Quyết SCR 29, do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn giới thiệu, công nhận Tháng Tư năm 2015 là Tháng Tư Đen. Mục đích của nghị quyết là tưởng niệm 40 năm ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản, làm cho tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn.
 
Vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản, đánh dấu sự bắt đầu một cuộc di tản của hàng triệu người Việt đi tìm tự do và dân chủ, trong số này, có gia đình Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Họ ra đi trên một con thuyền gỗ chỉ dài 10 mét, lênh đênh trên Biển Đông, và cuối cùng tạm cư ở Thái Lan. Sau khi tạm cư qua nhiều trại tị nạn, gia đình Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn định cư tại Hoa Kỳ năm 1981.
 

 
 
Lao động trẻ em, buôn người, bắt bớ người vì lý do tôn giáo và chính trị, đàn áp tự do báo chí, bắt người vô cớ, thủ tiêu, và chiếm đoạt đất đai của người dân, chỉ là một vài tội ác mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra, trong bản báo cáo về nhân quyền tại Việt Nam. Theo ước tính, hiện có khoảng 120 tù nhân chính trị và hơn 4,000 tù nhân khác đang bị giam trong bốn "trung tâm cải tạo" tại Việt Nam.
 
"Tháng Tư Đen không chỉ nhắc nhở chúng ta các sự kiện trong quá khứ, mà quan trọng hơn hết, đây là dịp để chúng ta nhìn lại tình hình Việt Nam hiện nay. Vẫn có hàng triệu người bị vi phạm nhân quyền căn bản trong 40 năm qua, và chúng ta cần phải nhắc nhở mọi người tình trạng đàn áp vẫn còn đang xảy ra tại Việt Nam," Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói.
Nghị Quyết SCR 29 đã được chuyển sang Hạ Viện California chờ thông qua.
  
SCR-29- Black April Memorial Month

 
É T RẰNG, 30 Tháng Tư năm 2015 đá nh d ấu 40 năm kể từ ng à y miề n Nam Vi ệ t Nam rơi v à o tay Cộng Sản; v à
 
É T RẰNG, đối với nhiều người Việ t Nam v à cự u chi ến binh thời kỳ chiế n tranh Vi ệ t Nam, nh ững người trực tiếp chiến đấu trong cuộc chiến, v à người Mỹ gốc Việt định cư tại Hoa Kỳ, Cuộc Chiến Việ t Nam l à một mất mát rấ t l ớn đối với người Mỹ, người Việ t Nam, và người ở Đô ng Nam Á; v à

 
 
É T RẰNG, sau khi miề n Nam Vi ệ t Nam b ị rơi v à o tay Cộng Sản, h à ng triệu người Việt c ù ng v ớ i gia đì nh họ đã phải ra đi, đến cá c qu ố c gia xung quanh, v à sau c ù ng đến Hoa Kỳ, bao gồ m c á c binh s ĩ, giớ i ch ức chính phủ, v à cả những người từng l à m việ c cho Hoa K ỳ trong suốt cuộc chiến; v à
 
É T RẰNG, trong cuối thập ni ê n 1970 v à giữa thập ni ê n 1980, h à ng ng à n người Việ t Nam đã liều m ì nh đi t ì m tự do tr ê n các con thuyền gỗ nhỏ trôi dạt tr ê n Biển Đông. Những người n à y sau đó tạ m c ư trong các trại tị nạn ở Thá i Lan, M ã Lai Á , Nam D ương, Phi Luật Tân, v à Hồng Kô ng, trong khi c ó khoảng một nửa số người ra đi bị thiệt mạng tr ê n biển trong lúc đi t ì m tự do v à dân chủ; v à
 
É T RẰNG, theo thống k ê dân số của Hoa Kỳ, có hơn 580,000 người Việ t Nam đang sống ở California, đông nhất ở hải ngoại, và đa số cư ngụ ở Quận Cam; v à
 
É T RẰNG, nhâ n quy ền, tự do t ôn giáo, dân chủ, v à bảo vệ người dân không bị chí nh quy ền trong nước h à hiếp, l à những điề u quan tr ọng m à người Mỹ gốc Việt v à các cộng đồng người Việt khắp thế giới luô n quan t âm, đồng thời l ê n án t ì nh trạng đàn áp nhâ n quyền vẫn c ò n tiếp tục xảy ra ở Việ t Nam, c ù ng v ới tệ nạn lao động trẻ em, buôn người, bắt bớ người v ì lý do t ôn giáo v à chính trị, đàn áp tự do b á o ch í, bắt người vô cớ, thủ ti ê u, v àchiếm đoạt đất đ ai c ủa người dân; v à
 
É T RẰNG, hồi năm 2013, báo cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ về t ì nh trạng nhâ n quy ền tại Việt Nam, cho biết có hơn 120 t ù chính trị đang bị giam gi ữ, v à các nguồn tin ngoạ i giao cho bi ết, c ò n có hơn 4,000 bị giam trong trong bốn " trung t â m c ải tạo" tại Việ t Nam; v à
 
É T RẰNG, chúng ta phải dạ y con em ch úng ta v à các thế hệ tương lai những b à i họ c quan tr ọ ng v ề Cuộc Chiến Việ t Nam v à những g ì đ ang xảy ra ở Việ t Nam hi ện nay, trong đó có cả ho à n cảnh của người tị nạn Việt Nam sau khi cuộc chiến kết thúc, l à một ví dụ rất mạnh mẽ về giá trị của tự do v à dân chủ; v à
 
É T RẰNG, chúng ta, người dân Tiểu Bang California, n ê n mạnh mẽ giữ vững nhữ ng nguy ê n tắc về nhâ n quy ền, tự do c á nhân, chủ quy ền đất nước, v à mọi người phải được bảo vệ một cách công bằng, theo một thế giớ i c ông bằng, tôn trọng luậ t l ệ. Người dân California n ê n d à nh ra một thời khắc n à o đó v à o ng à y 30 Tháng Tư mỗi năm để tưởng nhớ các chiến sĩ v à người dân thiệt mạng trong Cuộc Chiến Việ t Nam để bảo vệ tự do v à dân chủ cho miề n Nam Vi ệ t Nam; v à
 
É T RẰNG, cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp Tiểu Bang California sẽ tưởng niệm ng à y 30 Tháng Tư như l à một ng à y để tưởng nhớ v à giữ vữ ng nguy ê n tắc về nhâ n quy ền. V ì vậy,
 
Thượng Viện California, v à sau đó l à Hạ Viện California, để nhắc nhở mọi người nhớ đến bi kịch l à m thiệt mạng nhiều ngườ i, quy ết định công nhận Tháng Tư năm 2015 l àTháng Tư Đen, một thời điểm đặc biệt cho người dân California tưởng nhớ đến những người thiệt mạng trong suốt Cuộc Chiến Việ t Nam, v à hy vọng một cuộc sống công bằng v à nhân bản hơn cho người dân Việ t Nam; v à như vậy,
 
Bộ trưởng Thường Vụ California chuy ển bản sao của nghị quy ết n à y đến tất cả các cơquan c ó li ê n quan.

Không có nhận xét nào: