Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

Lễ Tưởng-Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá / Commémoration "Trần Văn Bá" - Chúc Mừng Năm Mới / Meilleurs voeux pour 2024



<!>


06.01.2024
LIEGE

Lễ Tưởng Niệm - Commémoration "Trần Văn Bá"
Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège - Communauté Vietnamienne de Liège
Parc de la Boverie, B-4020 Liège


13.01.2024
EVRY

Lễ Tưởng Niệm - Commémoration "Trần Văn Bá"
Phong-Trào Tinh-Thần Trần Văn Bá
Chùa / Pagode Khánh Anh Evry, rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry


20.01.2024
DEN HAAG

Biểu-Tình nhân 50 Năm Quần-Đảo Hoàng-Sa của Việt-Nam bị Trung-Cộng chiếm Đóng
Dienstencenter Copernicus, Gaguerrestraat, 16, NL-2561 TT Den Haag


24.01.2024
BARCHON

Tết Nguyên-Đán - Nouvel An Vietnamien
Việt Võ Đạo Bỉ - VOVINAM Belgique - Blégny
18h30, Restaurant La Chine Wok


26.01.2024
PARIS

Kỷ-Niệm 60 năm thành-lập Tổng-Hội SVVN Paris
Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris
Trụ-sở THSV VN tại Paris, 132 avenue d’Italie, Paris 13


03.02.2024
BARCHON

Tết Nguyên-Đán - Nouvel An Vietnamien
Việt Võ Đạo Bỉ - VOVINAM Belgique- Liège
18h00, Restaurant La Chine Wok


17.02.2024
KÔLN

Tết Nguyên-Đán - Nouvel An Vietnamien
Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại Köln - Association des Réfugiés Vienamiens de Köln
Heinrich-Heine- Gymnasium, Hardtgenbuscher Kirchweg, 100, D- 51107 Köln-Ostheim


24.02.2024
VILLABE

Tết Nguyên-Đán - Nouvel An Vietnamien
Chương-trình văn-nghê "Nhớ về Anh" do Hội Cứu-Trợ Thương-Phế Binh tổ-chức
Salle des Fêtes La Villa, Route de Lisse, F-91100 Villabé


Thân Kính / Salutations distinguées



Lê Hữu Đào
"Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants; c'est l'indifférence des bons"
Martin Luther King

Không có nhận xét nào: