Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Chủ Nghĩa Tư Bản TRUNG HOA: Đạp lên xác người vì lợi nhuận Lê Cảnh Hoằng dịch

lamphat-trungquoc
Sái bit gia đng lương chết đói và doanh thu ca Xí nghip chính là li nhun ca doanh nghip. Nó chính là nhiên liu, luôn luôn đt đ nhit đ ca ht nhân Kinh tế quc dân ca các nước Trung hoa, n đ, và nhng con rng châu Á khác tăng trin không ngng. Ngun d tr sc người khng l đã cm gi món hàng lao đng mãi mãi r mc nhưhin nay. Mi năm ti Trung quc, hàng triu nông dân ri b rung đng đ mong kiếm được vic làm trong k ngh. H sng chui rúc, ng chung hai hoc ba người cùng nhau trên mt giường, và chnhn đng lương đôi khi ch vài xu (Euro) mt gi. Đng sau h là mt lc lượng vi con s phng đoán 175 triu tht nghip ti Trung hoa và 100 triu tht nghip tn đ, chưa k đến con s 375 triu người trong lãnh vc trng trt chăn nuôi, thp thch đi cơ hi đ tiến v thành ph.
Vài li ngn: Đc bài viết ca Gabor Steingart t Spiegel-online (Sept.2006), tôi nhn thy có nhiu trùng hp, dĩ nhiên dưới qui mô nh hơn, vi phát trin kinh tế ti Vitnam trong thi gian qua và nghĩ rng bài viếvn cón tính thi s, tôi chuyn dch bài này nh quí báo đăng đ mi người tham kho
Nhng người cng sn Trung hoa không còn là cng sn na: H cùng Nhà nước đương quyn đang ci dng tr thành mt quyn lc bo v cho tư bn – chng li người lao đng. Và qua đó x s Công hòa nhân dân này ngày hôm nay là mnh đt vi hành x thô bo nht trong th trường lao đng và vic làm. Đ thúc đy nn kinh tế xut khu, xã hi này bóc lt luôn c tr em.
Nhà nước mang mt vai trò quan trng trong vai trò tái phân phi ca ci và quyn lc, nếu không nói là vai trò mu cht.  phương Tây, nó đitiết đ mt phn năng sut tht nhân sn xut ca nn Kinh tế quc dân cung ng được cho toàn xã hi. Li ích vn được tích lũy ti xí nghip, nhưng không hoàn toàn 100 phn trăm.
Dân chúng không sng ti nhng khu vc kinh tế giàu mnh, cũng cùng hưởng được quyn li này. Mt nhà nước xã hi là mt trm biến thế, chuyn ti tin bc thu hoch được t khu vc sn xut đến nhng khu vc tiêu th ca quc gia. Nn sung túc dng xây được t khu vc sn xut qua đó cũng ta lan đến tn vùng dân cư không sinh sng trong nhng khu vc kinh tế giàu mnh. Nhng người hưu trí tng là thành phn ca trng đim sn xut này nhưng ngày nay không nm trong đó na. H đã t trong ht nhân di chuyn ra đến phn v ngoài. Cuc sng h da vào nhng lao đng hin ti.
Tha ước thế h (Generationenvertrag – ‚inter-generation contract’ : mt nguyên tc an sinh xã hi quan trng hàng đu ti CHLB Đúc – ND) tht s ra là mt kết hp gia thếgii lao đng và thành phn hưu trí, là mt đc tính hin đi ca phn ln nhng nhà nước phuơng Tây.
Thế h con tr cũng thuc cư dân ca vùng v ngoài, nhưng chúng đang trên hướng đi ngược li. Theo năm tháng chúng tiến bước vào vùng ht nhân sn xut ca nn Kinh tếquc dân, nơi mà sau này chúng s góp phn bi đp cho s thnh vượng. Phn quan trng nơi đây là, phi hiu được vai trò ca nhà nước phương tây: ni kết vùng kinh tế sn xut vi vùng kinh tế không sn xut, ni kết xã hi kinh tế tư bn vi xã hi phúc li trong mt ràng buc nht đnh. Mi liên kết này được dng xây trên nhng thước vng chc, có phn lâu đi hơn c 100 năm, nay chúng ta gi nó là bo him xã hi. Nó không th hy b được và thuc mt trong nhng đim tiêu biu không thay đi được ca hthng kinh tế phương Tây.
Giã t An sinh xã hi
Khong mt phn ba s sung túc ti châu Âu, là nhng thành qu gt hái được, được chuyn ti t ht nhân ra đến v ngoài bng nhiu h thng khác nhau. Theo kết toán trong năm 2003 mi công dân ca 82 triu dân chúng nước Đc – t tr nít cho đến ông bà lão – qua đó đã nhn được khong 8400 Euro. Tng s tin được rút đi t ht nhân sn xut ca nn Kinh tế quc dân, được gi là Ngân sách xã hi, lên đến 700 t Euro ti Đc và trong toàn Âu châu lên đến 3.000 t Euro mi năm.
Hiến pháp nước Đc hơn na còn bt buc nhà nước có trách nhim trong vai trò phân b. Cái được gi là „Trách nhim xã hi ca tài sn tư hu“ không gì khác hơn là bn phn ca cng đng, chuyn ti năng lượng phát sinh ra t ht nhân ca tiến trình sn xut đ sưởm s người sng  vùng ngoài.
Nhà nướTrung quc thc thi mt chc năng khác. Nó t chen vào gia tng ht nhân và lp v ngoài như mt bc tường chng la đ không mt th gì t trung tâm cháy rc đó có th thoát ra được đến vùng biên. Cùng vi s tháo chy ca nn Kinh tế quc dân bao cp, bước chia tay ca mt an sinh xã hi dp ào đến, điu mà Karl Marx mit th và lên án hàng đu.
Deng Xiaoping tuyên b điu chnh Trung quc, mt đt nước đã đt đến „thi kỳ quá đ lên xã hi ch nghĩa“ theo như li t qung bá, thi lùi li th  hng. T thi đim đó hô hào, rng đt nước chúng ta hin còn đang trong bước đu xây dng xã hi ch nghĩa. Đó cũng là tuyên b hy b hu hết nhng thước v đm bo xã hi đã có t trước đến nay.
Nhng hp đng lao đng trn đi (qua tư hu hóa) đượthay thế bng nhng hp đng ngn hn. Hãng có th đui vic. Nhng chung cư thuc xí nghip cũng được tư hu hóa, công nhân đang cư ng trong đó hoc phi mua li hoc phi dn ra. Trong đa ht kinh tế tư nhân vn đ an sinh xã hi đã b đá văng ra ngoài ngay t đu. Nếu gia đình không tiếp nhn ly được trách nhim xã hi này– s chng có ai lo. Nhà nước t thi đim đó, sn sàng  bo v s ngăn chia gia ht nhân và v ngoài, thm chí vi vũ lc và vũ khí. Trung quc hin nay là mt đt nước vi hành x thô bo nht trong th trường lao đng và quan h vic làm.
Ti Trung quc Tài sn đt nhiu quyn li hơn là nhân dân
Đng Cng sn Trung hoa biết rõ ước vng ca dân chúng và c gng phc v h, ít nht là qua li nói. Vi Chương trình 5 năm ln th 11, lên quyết tâm đt mc tiêu, vào năm 2010 phi xây dng mt „xã hi công bng bác ái“. Trên thc tế Đng Cng sn Trung hoa đã ký duyt mt đ án khng l tài tr nhóm tư bn: Qua đó Doanh nghip tư nhân được Nhà nước tài tr không nhng mt cách trng trn mà còn như dưới mt hình thc cu kết vi nhau.
Nhng người cng sn Trung hoa biu l s đi mi quan đim ca h rt rõ ràng và rm r, bi thế Hiến pháp cũng được thay đi, đ mi người đếu nhìn thy, rng đây không là mt ci cách v vn, mà tht s là mt cuc cách mng. Cho đến tháng Ba năm 2004, Nhà nước mang trng trách „Hướng dn, Kim soát và Điu tiết“ khu vc Tư nhân. Nó là người Anh c, to k lut và vinh công x ti, nó có th đng ý hoc khước t nhng quan h hu cơ vi nhng đa ht khác. Vi Hiến pháp mi, ln đu tiên tài sn tư hu được tuyên b là mt vn đ tư nhân. Là „bt kh xâm phm“. Trong tương lai ti Trung quc ngay c gia tài tha hưởng cũng được bo v. Điu lut 11 Hiến pháp hiu lc hin nay đòi hi Nhà nước phi can thip thun li cho quyn li tư nhân. Nhà nước có phn s phi „khuyến khích và ng h, tr giúp thành phn tư bn“. Trách nhim xã hi ca tài sn tưhu, như ta được biết t Hiến pháp Đc,  Trung quc qua đó biến thành mt loi Trách nhim ca Nhà nước đi vi lãnh vc tư nhân. Tư bn hin nay là thành phn thng trđượưu đãi. Và không ti mt nước nào trên thế gii doanh nghip được tôn th như thế. Tài sn tư hu chiếm đt được nhiu quyn li hơn là nhân dân.
Ngay c người chết cũng b xem r rúng trong cuc sng kinh tế Trung hoa. Năm 2005 theo phng đoán t phương Tây, ti Trung quc có đến 100.000 tai nn lao đng đưa đến t vong, 10.000 v xy ra ti các hm m. Mt con s nn nhân cao nht t trước đến nay, được tng kết ch t mt quc gia. Đ thúc đy xut khu, đó cũng là mt trong nhng mt ca nn „Kinh tế kỳ diu“ ca châu Á, s tr em b đy đi lao đng ti Trung quc lên đến 7 triu, toàn khu Á châu là 130 triu. Các em phi dt thm, bc vác hàng nng, làm vic lp ráp trong nhng hãng sn xut đ nha. Nói chung li, tr em làm giá lao đng gim xung.
Marx đã thu thp nhn thc ca mình ti Trung quc?
T thi kỳ man r ca cuc cách mng k ngh đến nay chưa tng có mt hình thái Tư bn nào dũng mãnh như thế, nó đè bp tt c mi th trên bước tiến ca nó, khi cn, tướt luôn c tui thơ ca tr em, tướt luôn s lành ln ca nhng con người đang khe mnh. Như th là Marx đã nhìn thy được s tán tn lương tâm ca Tư bn ch nghĩa ngay trong nhng hm m ti Trung quc và trong nhng nhà máy dt tn đ: „Tư bn t nó luôn có d ng kinh s trước nhng đa ht không có li nhun hoc gi qúa ít li nhun, ging như thiên nhiên ngng chân trước khong không. Li nhun càng thích hp, tư bn càng trân tráo táo bo. 10 phn trăm chc ăn, ta x dng nó  đâu cũng được; 20 phn trăm, nó tr nên linh hat; 50 phn trăm, nó s tích cc mo him; 100 phn trăm, nó đp lên tt c nhng lut l hin có ca con người (đã tng lp ra – ND); 300 phn trăm, không có mt ti ác nào nó không dám thc hin, du cho thm chí máy chém đng đi ngay trước mt.“
70 triu đng viên Đng cng sn Trung hoa cũng phi đng nghiêm chào, khi nhng Đi doanh nghip đ trình nhng yêu cu ca h. Nhng gì được gi là Đng ca nhng người trí thc, bt đu trong hot đng bí mt t thi phong kiến thuc đa, nay t cm nhn gánh vác trách nhim đi din cho ba thành phn, theo như phát biu ca Jiang Zemin, cu Ch tch nước kiêm Lãnh đo Đng hi đu thiên niên k. Đi din ca xí nghip như Ch tch Hi đng qun tr ca hãng Haier, đã ngi được vào ban Chp hành trung ương, nơi chn thiêng liêng nht ca Đng CS Trung hoa.
Nhng người cng sn Trung hoa không còn là cng sn na theo tinh thn người cng sn chúng ta biết t thi đi Sô viết. H nay là nhng người quc gia ch nghĩa, mun đưa đt nước h, sau cuc hành trình hàng thp niên quanh co vô đnh, tr thành mt trong nhng quc gia hùng mnh.
Phn ln lãnh th Trung quc nay đã tr thành nhng khu vc kinh tế đc cách, ch phc v duy nht cho mc đích, mang li li nhun ròng, li nhun trong bn th tinh cht nht.
Ti Trung quc ht nhân sn xut luôn luôn được hâm nóng bi nhng năng lượng mi, khai thác t v ngoài ca qa cu Kinh tế quc dân. Bi chính Nhà nước này, đã đ mc đám đông th thuyn tht nghip và nhng nông dân cơ cc, t đng t t b cun hút vào vòng xoáy ca dây chuyn sn xut. Nhà nước thc hin công vic này, bng cách không cn lo cho mt ai trong dân chúng. Trng trách ca Nhà nước: khâu môi gii vic làm cho người lao đng – chính thúc bách ca sng còn đã t đng hoàn, tt nhà nước chng cn mó tay vào.
S tương phn so vi phương Tây đp ngay vào mt. Trong khi con s lc lượng lao đng nói chung, nht là ti châu Âu gim thiu dn, được điu chnh có t chc qua nhng chương trình Hưu trí sm, Tái b trí vic làm, An sinh xã hi hoc Tr cp tht nghêp, …  châu Á đi con đường hoàn toàn trái ngược. Ngun Lao đng sn sàng được cung cp không bao gi cn, tuy nhiên dưới điu kin rt tàn khc, do chính cơn xoáy sn xut ch đnh. Và Nhà nước này, hin nay không mang mt bn cht phng s xã hi nào, nó hoàn tt thêm mt chc năng khác. Nó không nhng canh gi đ trng đim Kinh tế quc dân không đánh mt năng lượng, mà đy thêm vào đy năng lc sn xut vô tn, nhng lao đng không còn chn la nào khác hơn là bán sc lao đng ca h vi bt c giá nào.
Phương thc va tàn khc li va tinh khôn
Sái bit gia đng lương chết đói và doanh thu ca Xí nghip chính là li nhun ca doanh nghip. Nó chính là nhiên liu, luôn luôn đt đ nhit đ ca ht nhân Kinh tế quc dân ca các nước Trung hoa, n đ, và nhng con rng châu Á khác tăng trin không ngng. Ngun d tr sc người khng l đã cm gi món hàng lao đng mãi mãi r mc nhưhin nay. Mi năm ti Trung quc, hàng triu nông dân ri b rung đng đ mong kiếm được vic làm trong k ngh. H sng chui rúc, ng chung hai hoc ba người cùng nhau trên mt giường, và chp nhn đng lương đôi khi ch vài xu (Euro) mt gi. Đng sau h là mt lc lượng vi con s phng đoán 175 triu tht nghip ti Trung hoa và 100 triu tht nghip tn đ, chưa k đến con s 375 triu người trong lãnh vc trng trt chăn nuôi, thp thm ch đi cơ hi đ tiến v thành ph. Duy ch lc lượng lao đng d b này đã ln hơn tng s lao đng hin thi ca M quc và Âu châu gp chung li.
Lao đng d b không thiếu, bi quc gia ln ca Á châu vn chưa đt đến cc đnh ca tăng trưởng dân s. Và cho đến khi nào còn nm được trong tay lc lượng này mà không phi tn mt xu nuôi dưỡng, h chính là đoàn quân tr b ca k ngh và là mưu vit ln ca Trung quc và n đ trong cuc chiến Kinh tế toàn cu. Con người vn s kh cc nhưng Kinh tế quc dân ngày càng ln mnh.
Điu quan trng nên biết, v s khác bit gia mt quc gia đang tiến công và mt xã hi thoái trào: Ngay chính người tht nghip cũng không hn là người tht nghip. Người tht nghip phương Tây là ht nhân năng sut ca hôm qua, người tht nghip Trung hoa là năng sut d tr cho ngày mai. Mt nơi (phương Tây) là gánh nng cho Kinh tế qucdân, phí tn cao. Mt nơi (các con rng và cp châu Á) h tr cho Kinh tế quc dân, bi s hin hu ca h là mt nguyên c gim giá đng lương lao đng. Nó c chế th trường lao đng vi giá r mt và trói buc công nhân luôn luôn cúi đu ngoan ngoãn.
Bước đi ca khi lãnh đo Á châu va tàn nhn li va tinh khôn. Tàn nhn, bi h phong ta hàng triu đng bào ca h không đến được gn mâm cơm sung túc. Rt nhiu người dân  thôn quê và đc bit ti min Bc đt nước theo dõi trên màn truyn hình mt Trung quc, không có my may đim chung nào vi cuc sng thường nht ca h. Khôn ngoan, bi Nhà nước bo v ht nhân tăng trưởng ca nó như mt con diu hâu bo v  trng. Mt nn k ngh xut khu đang thoát thai, đ dy cho thế gii bài hc khiếp s.

Không có nhận xét nào: