Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Mother Naure - "Not Photoshopped"

flowers                             that look like                             something                             else
Hooker’s Lips
(PsychotriaElata)<!>
 
Dancing Girls 
(ImpatiensBequaertii)
flowers                             that look like                             something                             else
 
Laughing Bumble Bee Orchid(Ophrysbbomyblifora)
flowers                             that look like                             something                             else
 
Swaddled Babies
(AnguloaUniflora)
flowers                             that look like                             something                             else
 
Parrot Flower
(ImpatiensPsittacina)
flowers                             that look like                             something                             else
 
Flying Duck Orchid
(Caleana Major)
flowers                             that look like                             something                             else
 
An orchid that looks
remarkably like a tiger
 
flowers                             that look like                             something                             else
 
Happy Alien
 (CalceolariaUniflora)
flowers                             that look like                             something                             else
 
And his friends...
flowers                             that look like                             something                             else
Thêm chú thích
 
Angel Orchid
(HabenariaGrandifloriformis)
flowers                             that look like                             something                             else
 
Dove Orchid
Or
Holy Ghost Orchid
 
(PeristeriaElata)
flowers                             that look like                             something                             else
 
White Egret Orchid
 
(HabenariaRadiata)
flowers                             that look like                             something                             else
 
The DarthVader
(AristolochiaSalvadorensis)  
flowers                             that look like                             something                             else
 
An Orchid That Looks
Like A Ballerina
flowers                             that look like                             something                             else
 
Monkey Face Orchid
(DraculaSimia)
flowers                             that look like                             something                             else
 
Moth Orchid 
(Phalaenopsis)
 
flowers                             that look like                             something                             else
 
What a wonderful world!
 
"May God grant you always..
 A sunbeam to warm you,
A moonbeam to charm you,
A sheltering Angel,
So nothing can harm you,
Laughter to cheer you;
Faithful friends near you.
And whenever you pray,
Heaven to hear you."

Không có nhận xét nào: